פרק חמישי מאפיינים וסוגיות מפתח בשיח הקורבני

לאחר שניתחתי ארבעה מקרי מבחן בשיח הקורבני הישראלי והצגתי אותו כחוליה בשרשרת הולכת ומתעצמת של " תרבות התלונה " ו " תרבות הפצע" בעולם , יתמקד פרק זה בניתוח סוגיות יסוד בשיח הקורבני . להלן אתאר את השפה הקורבנית ואנסה לעמוד על הערכים המוספים הנגזרים מאימוץ הוויה זו ולהתחקות על סוד הקסם של הקורבניות .  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר