ג. כמיהת המקרבן למעמד הקורבן: השיח הקורבני בחברה הגרמנית

השיח הקורבני האמריקאי תואר לעיל כסיפור משפיע וכמקרה שיש לו קווי דמיון רבים לשיח הקורבני בישראל . המקרה הגרמני , לעומתו , מחייב הבהרה והסתייגות . מתוך מודעות לרגישות העניין אבקש לפתוח ולהדגיש : בהצגת השיח הקורבני הגרמני ובחילוץ תובנות המשוות בינו לבין השיח הקורבני הישראלי אין כוונתי להשתתף , ולו ברמז דק , בשיח המבקש לבטל את ייחודיות השואה ולתאר אותה כעוד סיפור קורבני בשרשרת האכזרית של מעשי רצח והשמדה קולקטיביים . אני מתנגד לשיח כזה . אך דווקא בגלל התעצמותו של השיח הקורבני בחברה הגרמנית יש מקום לתאר בתמצות חלק ממאפייניו ולקושרם לתהליכים המתרחשים בישראל . הבחירה בשיח הקורבני הגרמני קשורה לכך שניתוח מאפייני שיח זה מעלה נקודות השוואה מעניינות בין שתי קהילות טראומה — האחת קהילת קורבן והשנייה קהילת מקרבן . רבים מחוקרי עיצוב הזיכרון הקולקטיבי עוסקים במה שההיסטורין נורברט פריי ( Frei ) הגדיר " ניהול מדיניות הנחלת הזיכרון" או מדיניות העבר . במובן זה מעניין לראות כיצד סוכני הזיכרון הקולקטיבי מתמודדים עם אותו אירוע משני צדי המתרס שלו . להבדיל אלף אלפי הבדלות 174 שם , שם . 175 מעניין להיווכח בקווי ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר