קורבנותם - אומנותם משיח קורבני לשיח ריבוני

אלון גן קורבנותם אומנותם : משיח קורבני לשיח ריבוני אלון גן קורבנותם אומנותם משיח קורבני לשיח ריבוני אלון גן From Victimhood to Sovereignty : An Analysis of the Victimization Discourse in Israel Alon Gan עריכת הטקסט : תמר שקד עיצוב הסדרה : טרטקובר , עיצוב גרפי — טל הרדה עיצוב העטיפה : סטפני ורותי עיצוב סדר : נדב שטכמן פולישוק הדפסה : אופסט נתן שלמה בע "מ התצלום על העטיפה : " לינה משותפת " ( מיצג ) , , 2005 באדיבות האמן זיו בן דב מתוך קטלוג התערוכה לינה משותפת : קבוצה וקיבוץ בתודעה הישראלית ( אוצרת : טלי תמיר ) , מוזיאון תל אביב לאמנות , ביתן הלנה רובינשטיין לאמנות בת זמננו , . 3 . 6 - 3 . 9 . 2005 מסת “ ב ISBN 978 - 965 - 519 - 149 - 3 אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר ידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני , אופטי או מכני או אחר — כל חלק שהוא מהחומר בספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו “ ל . © כל הזכויות שמורות למכון הישראלי לדמוקרטיה ( ע״ר ) , תשע "ה נדפס בישראל , 2014 המכון הישראלי לדמוקרטיה רח ' פי...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר