תוכן העניינים

מבוא 5 א . היחס למדינה 9 ב . היחס לסמכויות 12 ג . היחס לאמונה הדתית 14 ד . היחס לשמאל 14 ה . היחס לערבים 16 סיכום 17  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר