משה עמאר המחלוקת בין רש״י לרבותיו ב"פלוגת הריאה" והשפעת לחצי הסביבה

במעשים שהיו בקולוניה ובמקומות אחרים , שבהם הוצאה הריאה מגוף הבהמה ללא בדיקה כמקובל , נחלקו חכמי צרפת ואשכנז , הללו אוסרים והללו מתירים . במחלוקת זו נטלו חלק פעיל רש״י ורבותיו , רש״י התיר לאכול את הבשר ואילו רבותיו אסרו . משא ומתן שהיה בין רש״י לרבותיו בסוגיה זו התפתח לכדי פולמוס ; רבנו שמעיה , תלמידו של רש״י , כינהו פלוגת הריאה . ולכאורה פירוש פלוגת פלוגתא , כלומר מחלוקת . בפרשה זו עמד רש״י על דעתו בתוקף ועוז מול דעות רבותיו . פולמוס זה נזכר בספרות הראשונים , ותואר באופן כללי בספרות המחקר . אולם לא נבדקו לעומקם פרטי המקרים , נימוקי הצדדים ומשקלם , ואם היו מניעים חיצוניים שהשפיעו על הדעות . דומה כי גם לחלק ניכר מהראשונים לא היו ידועים העובדות ונימוקי הצדדים , דבר שגרם להסקת מסקנות שאינן עולות בקנה אחד עם מה שנאמר מפי בעלי המחלוקת . על סמך התיעוד שהשתמר מהפולמוס ננסה במאמר זה לשחזר את העובדות ולעמוד על נימוקי הצדדים ומניעיהם . * תודתי נתונה לעמיתיי פרופ׳ א׳ בשן ופרופ׳ א׳ גרוסמן , אשר קראו את המאמר והאירו את עיניי בהערותיהם . 1 בתוך אברהם מרמורשטיין , " חכם ופוסק איטלקי " , הדביר , ב ( תר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן