ירמיהו מלחי לבעיות ההדרת פירוש רש״י לתלמוד: עדכון וסיכום

מבוא אין חולק על כך כי פירושו של רש״י לתלמוד הוא מן היצירות היותר נצרכות לההדרה מחודשת . צורך זה נוצר כיוון שבפירוש חלו שינויים , חילופים ושיבושים לרוב במשך הדורות ; ומטרתה של ההדרה כזאת לקרב , ככל שהדבר ניתן , את נוסח הפירוש לנוסח המקורי שלו כפי שיצא מאת יוצרו הגדול . ההדרה כזאת צריך שתביא בחשבון הן את החומר שהתגלה במאה השנים האחרונות ( כתבי יד , דפוסים ישנים וכו׳ ) והן את הידיעות שנוספו לנו במשך השנים בשדה זה של ״מחקר הנוסח״ . . 1 מצבו של נוסח פירוש רש״י מן הדפוסים הראשונים עד ימינו פירוש רש״י לתלמוד נשאר באותה מתכונת , פחות או יותר , במשך כחמש מאות שנים , מן הימים שבהם נקבע פירוש רש״י לצד טקסט התלמוד בדפוסי התלמוד הראשונים . בדברנו על דפוסי התלמוד הראשונים אנו מתכוונים לדפוס המדפיסים לבית שונצינו 1 על הבעיות העיקריות במחקר נוסח פירוש רש״י לתלמוד ועל הסוגים השונים של השינויים והחילופים ראה בעבודת הדוקטור שלי : י׳ מלחי , פירוש רש״י למסכת ברכות – הנוסח שבידינו ונוסחאות אחרות , עבודת דוקטור , אוניברסיטת בר אילן , תשמ״ג ; וכן י׳ מלחי , " ' נוסח אחר ' של פירוש רש״י למסכת ברכות " , עלי ספר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן