חננאל מאק פירוש ר׳ שמעיה לפיוט על עשרה ניסיונות שנתנסה אברהם

הפיוט העשירי היה אחר הדברים האלה במלה / ונסהו קח נא את בנך והעלהו לי לעולה 85 והשיבו לאיזה לבן הערלה או לבן המילה / את יחידך אשר אהבת בחמלה על ההר אשר עליו שכינה מכוללה / והשכים בבוקר ולא נתעצל בעצלה וחבש החמור בעצמו בגילה / הוא החמור אשר רכב עליו דלה דלה והוא שעתיד עני לרכוב עליו בעת הגאולה / והלכו לדרכם ביושר מסילה המדרש הנסיון העשירי " ויהי אחר הדברים האלה והאלהים נסה את אברהם " וגו ' ( שם כב , א ) והיה מנסה את אברהם כל פעם ופעם לידע את לבו . < דילוג על כתשעים וחמש מילים > אמר לפניו : רבון כל העולמים , לאיזה הר ? אמר לו : בכל מקום אשר תראה כבודי עומד וממתין לך שם ואומר אליך – זהו המזבח , שנאמר " על אחד ההרים אשר אומר אליך " ( שם שם , ב ) . השכים אברהם בבוקר ולקח את ישמעאל ואת אליעזר ואת יצחק בנו וחבש את החמור – הוא החמור בן האתון שנבראת בין השמשות , שנאמר " וישכם אברהם בבקר ויחבוש את חמורו " ( שם כב , ג ) . הוא החמור שרכב עליו משה בבואו למצרים , שנאמר " ויקח משה את אשתו ואת בניו וירכיבם על החמר " ( שמות ד , כ ) . הוא החמור שעתיד בן דוד לרכוב עליו שנאמר " גילי מאוד בת ציון הריעי בת י...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן