תוכן העניינים

פתח דבר 5 אהרן ארנד על פרשנות האחרונים לפירוש רש " י לתלמוד 11 תמימה דוידוביץ הערכת דמויות מקראיות בספר בראשית לאור פרשנות רש " י : קין , ישמעאל , יעקב ועש ָ ו 27 לאה הימלפרב היקרויות " נס " בפירושיו של רש " י למקרא : היבטים פילוסופיים ותאולוגיים 51 יהונתן יעקבס " אינם דרך ארץ לפי חכמת דברי בני אדם או כפי ' הפסוק " : עקרונות פרשנות הפשט על פי רשב " ם 65 אבינועם כהן על פירושו של רש " י למונחים החריגים בשימושם בתלמוד הבבלי 83 ברק שלמה כהן לבחינתו של כלל תלמודי אחד בפירושו של רש " י לבבלי ) " אמר רב פלוני משמיה דרב אלמוני " ( 93 חננאל מאק פירוש ר ' שמעיה לפיוט על עשרה ניסיונות שנתנסה אברהם 111 יונתן מוס באיזו שפה למד רש " י ? רמזים מפירושו לתלמוד 139 ירמיהו מלחי לבעיות ההדרת פירוש רש " י לתלמוד : עדכון וסיכום 151 משה עמאר המחלוקת בין רש " י לרבותיו ב " פלוגת הריאה " והשפעת לחצי הסביבה 165 שלמה זאב פיק השינוי ברישום מקום המגורים בגט אחר זמנו של רש " י : המנהג בצפון צרפת לעומת המנהג בדרומה 193 יוסף ריבלין שטרי מחזור ויטרי : קווים מאפיינים 205 יעקב שמואל שפיגל על " דיבור המתחיל " בפירוש רש "...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן