מפתח המקורות

א . המשנה והתלמוד הבבלי ברכות טז ע״א 15 יומא פב ע״א 114 סוכה כח ע״ב 114 מב ע״א 114 ראש השנה כב ע״א 174 חגיגה ד ע״א 114 , 15 יבמות ב ע״א 196 , 195 , 23 יב ע״א 204 יג ע״א 196 , 193 טז ע״ב 28 יז ע״ב 197 , 195 יח ע״א 197 כ ע״א 23 כא ע״א 204 , 26 כד ע״א 196 כה ע״ב 174 כו ע״א 20 כז ע״א 197 כח ע״א 204 כט ע״א 204 , 201 , 26 ל ע״ב 204 לא ע״ב 204 , 26 לה ע״א 26 לח ע״ב 195 לט ע״א 201 , 195 לט ע״ב 187 , 175 מ ע״א 193 מא ע״א 204 , 26 מא ע״ב 195 מג ע״ב 196 מד ע״א 201 מה ע״א 28 מז ע״א 187 , 175 מח ע״ב 28 מט ע״א 24 נ ע״א 203 , 202 נ ע״ב 204 , 202 , 26 נא ע״א 204 נב ע״א 201 , 161 , 151 , 26 נג ע״א 204 נג ע״ב 200 , 26 נד ע״א 200 נה ע״א 193 נו ע״א 201 סא ע״ב 9 סב ע״ב 69 , 53 , 9 סג ע״א 9 סד ע״א 147 סה ע״א 46 , 21 סו ע״א 85 , 80 , 78 סו ע״ב 80 סח ע״א 53 עה ע״ב 27 עו ע״א 27 עו ע״ב 27 עז ע״ב 27  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן