3. מעשה בדבר שלא בא לעולם

מעשה התלוי בתנאי שאפשר שיבוא או אפשר שלא יבוא , או התלוי בתנאי שוודאי יבוא , כלומר , מעשה לאחר זמן , אם אי אפשר כלל לקיים את המעשה עכשיו אלא רק לאחר הזמן שיתקיים התנאי , הריהו קניין בדבר שלא בא לעולם , שחולקים בו רבי מאיר וחכמים , אם אדם מקנה דבר שלא בא לעולם , כדעת רבי מאיר , או אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם , כדעת חכמים . וטעם המחלוקת הוא באומדן דעת בני אדם , אם הם גומרים דעתם לקניין בדבר שאינו בעולם ויבוא לעולם רק לאחר זמן לפי שהם סומכים שיבוא . ״אמר אביי : רבי אליעזר בן יעקב ורבי ורבי מאיר כולהו סבירא להו , אדם מקנה דבר שלא בא לעולם ... דתניא : האומר לאשה : הרי את מקודשת לי לאחר שאתגייר , לאחר שתתגיירי , לאחר שאשתחרר , לאחר שתשתחררי , לאחר שימות בעליך , לאחר שתמות אחותיך , לאחר שיחלוץ לך יבמיך , אינה מקודשת . רבי מאיר אומר , מקודשת״ ( קידושין סג ע " א ) . וכן ( גיטין מה ע " א ) : ״רבי אומר : בלוקח עבד על מנת לשחררו הכתוב מדבר . היכי דמי ? אמר רב נחמן בר יצחק : דכתב ליה הכי : לכשאקחך הרי עצמך קנוי לך מעכשיו״ . ופירש רש״י שם : ״מעכשיו , לכשאקחך . וכי זבין ליה הוה ליה משוחרר למפרע . ו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן