ג. זכויות הבעל בנכסי האשה

נוסף על הזכויות והחיובים שיש לבעל באשתו יש לבעל גם זכויות ממון בגוף נכסי אשתו שהביאה עמה לנישואין או שקנתה לאחר מכן . יש מן הנכסים הללו שהם שלה והיא בעלים עליהם , והם ברשות הבעל והוא אוכל מהם את פרותיהם , כדין שוכר או שואל ; ונכסים אלה קרויים ״נכסי מלוג״ . ויש מן הנכסים שהאשה הביאה לנישואין שנקנים לבעל והוא בעלים עליהם וחייב רק ליתן לה את שוויים לאחר הנישואין , לאחר גירושין או מיתה ; והאשה בעלת חוב לדמי שוויים עליו , ויש לה שעבוד , כדין אפותיקי , לגבות את הדמים מגופם של הנכסים כשהם בעולם . נכסים אלה קרויים ״נכסי צאן ברזל״ . ויש גם נכסים שהם שלה וברשותה ואין לבעלה רשות בהם כלל . אבל מתחילת הנישואין יש לבעל שעבוד על כל מיני הנכסים של האשה , שאם תמות האשה לפני הבעל , הוא יירש את כל נכסיה . אף זכויות קניין ממון אלה של הבעל קיימות משום גמירת דעתן של רוב הנשים הרוצות שהבעל ישמור ויעבד את נכסיהן , ופרותיהם ישמשו לרווחת הבית . שכן שמירת קרקעות ונכסים אחרים ועיבודם להוציא מהם פרות מחייב כח הזרוע ויכולת הגוף למלאכה קשה וטורח וכן תגרנות בשוק , שאין לרוב הנשים . ואין לומר שהטעם הוא שאין לאשה זכות ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן