ז. קידושין לאחר זמן

כדרך שהמקדש והמתקדשת יכולים להתנות שהקידושין יתקיימו רק אם נתקיים תנאי שגמרו בדעתם , ואם לא יתקיים התנאי יתבטל מעשה הקידושין , יכולים הם להתנות שהקידושין יתקיימו רק לאחר זמן , כגון לאחר שלושים יום משעת מעשה קניין הקידושין . וההבדל בין קידושין על תנאי וקידושין לאחר זמן הוא , שתנאי אין ידוע אם יתקיים אם לאו , ואילו הזמן בעתיד שקבעו ידוע וודאי שיבוא . גם בגמירת דעת למעשה שיתקיים רק לאחר זמן יכולים בני אדם להסכים ולגמור בדעתם שהמעשה יתקיים רק משעה שהגיע הזמן , או שיכולים הם להסכים ולגמור בדעתם שבשעה שיגיע הזמן יתקיים המעשה למפרע , משעה שגמרו בדעתם , כלומר מעכשיו . וכן יכולים הם לגמור בדעתם ולהחליט שלא יוכלו לחזור בהם מעכשיו , משעת גמירת הדעת , או שיוכלו לחזור בהם עד שיבוא הזמן והמעשה יתקיים , ואם לא חזרו בהם קודם שבא הזמן מתקיים המעשה שגמרו בדעתם . וכן יכולים הם לגמור בדעתם ולהחליט שיגמרו דעתם למעשה רק משיבוא הזמן שקבעו . וההבדל בין גמירת דעת רק כשבא הזמן לבין גמירת דעת עכשיו אלא שיוכלו לחזור בהם עד שיבוא הוא שבגמירת דעת לגמור 7 ועיין מאירי קידושין ח ע " א ד״ה התקדשי לי במנה , על דברי ר׳ א...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן