פרק ראשון טיבם של הנישואין

בעל הטורים מתחיל את טור אבן העזר בלשון זו : ״יתברך שמו של הקדוש ברוך הוא שהוא חפץ בטוב בריותיו , שידע שאין טוב לאדם להיות לבדו ועל כן עשה לו עזר כנגדו ( בראשית ב , יח ) . ועוד , כי כוונת הבריאה באדם לפרות ולרבות ... וכל מי ששרוי בלא אשה שרוי בלא טובה ] בלא שמחה [ בלא ברכה בלא דירה בלא תורה בלא חומה בלא שלום ( יבמות סב ע " ב ) , ואמר רבי אלעזר : כל מי שאין לו אשה אינו אדם״ ( שם סג ע " א ) . נמצא , שתכלית הנישואין היא ביאת אישות והעמדת ולדות , וכן לענות על הצורך של האדם בחיים משותפים של ידידות וסיוע הדדי ; שהאיש והאשה יסייעו זה לזה בחייהם ויעשו ליתן את צרכי כל אחד מהם לתקנתו . ומתוך החיים יחד תדיר ניכרות בנישואין המידות הנאות , הצדקה והחסד , הענווה והחסידות , הכבוד והמחילה שנצטוו בהם בני אדם ביחסם זה לזה , ועל ידי הנישואין נעשים מידותיו , דרכיו ודעתו של אדם מושלמים יותר מביחסים שבחיי בני אדם שהם שכנים וחברים בלבד . הלכך , שוטים לא תיקנו להם חכמים נישואין משום שאין דרכם לחיות בשלום ביניהם כדרך בן זוג 1 עיין דברי רב נחמן אמר שמואל ביבמות סא סוף ע״ב : ״אף על פי שיש לו לאדם כמה בנים אסור לעמ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן