תוכן העניינים

הקדמה 7 פרק ראשון : טיבם של הנישואין 9 פרק שני : נישואין אסורים 23 פרק שלישי : קידושין , חופה וכתובה 30 פרק רביעי : גמירת הדעת לנישואין 39 א . טיבה של גמירת הדעת 39 ב . הטעות 44 ג . האונס 50 ד . דבר שלא בא לעולם 51 ה . חרש שוטה וקטן 52 ו . התנאים 53 ז . קידושין לאחר זמן 57 פרק חמישי : החובות והזכויות בנישואין והכתובה 61 א . טיבם של חובות הבעל והאשה 61 ב . החובות בזמן הנישואין 67 ג . זכויות הבעל בנכסי האשה 75 ד . החובות לאחר גמר הנישואין 87 פרק שישי : הבנים והבנות 108 א . חובות האב לבן 108 ב . חובות האב לבת 115 פרק שביעי : הגירושין 129 א . טיבו של הגט 129 ב . אונס בגיטין 135 ג . גט מעושה כדין ורצון האשה להתגרש 140 ד . תנאי בגט 151 . 1 מעשה התלוי בתנאי 151 . 2 מעשה לאחר זמן 157 . 3 מעשה בדבר שלא בא לעולם 160 ה . שליחות בגט 162  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן