על נהרות בבל, ,1926 חיטוב בשנהב, ,5.9×8.2 אוסף משפחת שרה ויואל סלומון By the Rivers of Babylon, 1926, ivory, 5.9×8.2, collection of Sarah and Yoel Salomon’s family