דיוקן אב"א אחימאיר, שנות ה־,30 גירים צבעוניים על קרטון, ,48×32 אוסף בית אבא, רמת גן ,Portrait of Aba Ahimeir, 1930s, colored chalks on cardboard, 48×32 collection of Beit Aba, the Aba Ahimeir Archive, Ramat Gan