ירושלים, שנות ה־,60 שמן על בד והדבקות נייר, ,54×82 אוסף משפחת שרה ויואל סלומון Jerusalem, 1960s, oil on canvas and glued paper, 54×82, collection of Sarah and Yoel Salomon’s family