הכנת תפאורות בבצלאל, 1925 בקירוב, אבניאלי משמאל מתוך: קט' בצלאל של שץ, 1929-1906 (ירושלים: מוזיאון ישראל, ,1983 עמ' 289) Painting sets at Bezalel, ca. 1925, Avnieli on the left )from: cat. Schatz’s Bezalel, 1906–1929 )Jerusalem: The Israel Museum, 1983, p. 289