תלמידי ומורי בית הספר לאמנות ואומנות בצלאל, ירושלים, ביניהם מאיר גור־אריה, 1929 מתוך: קט' בצלאל של שץ, 1929-1906 (ירושלים: מוזיאון ישראל, ,1983 עמ' .(363 Students and teachers at the Bezalel School of Arts and Crafts, Jerusalem, among them Meir Gur-Arieh, 1929 )From: cat. Schatz’s Bezalel, 1906–1929 )Jerusalem: The Israel Museum, 1983, p. 363