רשימת במות בהם ראו חלק מהדברים אור בנוסחים מוקדמים

ומודוסים פואטיים מודוסים הגירה : של פואטיקה פענוח — ביטון " ארז . 26 - 16 עמ' ( תשס " ו ) , 12 , הכיוון מזרח אני "' , ' של הארץ ו ב ' , א' חלקים העברית " , בשירה אחרת אני' ' לומר הזמן הגיע " . 9 . 5 . 2006 , 2 . 5 . 2006 ' ספרים ' ) , ( מוסף הכרתת ומקום הגן עקירת של הפוליטיקה — סיטי שבע באר עיר : כולל " לא כעת ; קדמה האינטרנט באתר לראשונה פורסם , 2004 אוגוסט הזיכרון " , . http // : havivapedaya . com / drupal / node / 39 בכתובת : . 9 . 1 . 2008 ספרים ' ) , ' ( מוסף הארץ זהויותיה " , אחרי במסע " ספרות הספר " , אל והניתוב הספר מן ההדרה — כקול והשוליים כטקסט " העיר זהות , שפה , אי כאן : ( עורכים ) , גרוס תמר דגני , זאב כ " ץ , ישראל בתוך : . 167 - 128 עמ' , 2009 מנדל , ומכון המאוחד הקיבוץ ברק : בני , מקום מוסף ) הארץ אותי " , אוהב לא שלי העם שירה , קורא לא שלי " העם . 22 . 6 . 2005 ' ספרים ' ) , . 29 . 09 . 2004 ' ) , וספרות תרבות ' ( מוסף הארץ הגולה " , "הקול  אל הספר
הקיבוץ המאוחד