א. מפתח פסוקים

. 1 פסוקים שהובאו בדרשות – ספר יואל בראשית א 82 1 א 136 24 ג 83 17 ו 208 13 ח 83 21 ט 156 25 יג 201 , 177 10 טו 176 14 - 13 יח 188 4 יט 190 5 יט 177 33 יט 178 34 כא 86 6 כב 67 13 כז 76 28 כח 180 22 כט 210 16 לב 51 3 לב 53 4 לב 53 25 לז 155 36 מב 201 6 מד 211 18 מד 211 19 מד 211 20 נ 201 3 שמות א 202 , 200 14 ד 192 20 ז 99 4 י 5 2 י 100 , 38 12 יב 203 2 - 1 יב 201 12 יב 201 23 יג 186 5 יג 202 17 יג 203 21 יד 31 3 יד 202 27 טו 202 , 69 1 טו 147 17 טז 192 4 טז 102 21 טז 102 32 יח 143 8 יט 52 א 16 לד 131 6 כ 42 12 כב 106 30 כד 83 , 50 7 כה 209 2 כו 191 15 מ 51 35 מ 51 38 ויקרא א 51 1 ה 199 23 ז 106 24 יא 9 22 כה 83 1 כו 103 5 במדבר ה 75 14 יא 53 1 יא 53 2 יא 118 29 כא 188 , 187 , 185 17 כא 147 19 כד 36 17 כה 191 , 190 , 189 1 כה 191 9 כה 191 11 דברים א 6 3 - 2 א 111 11 - 10 ב 6 25 ד 73 7 ה 80 ( 22 ) 19 ה 51 ( 25 ) 22 ה 118 29 ו 74 4 המספרים שבטור השמאלי הם מספרי הדרשות שבספר . האות המופיעה , לעתים , משמאל למספר הדרשה מציינת חלוקה פנימית בדרשה .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן