א.מקורות חז"ל

1 משנה ששה סדרי משנה , ו כרכים , מהדורת ח ' אלבק ( מנוקד על ידי ח ' ילון ) , ירושלים – תל – אביב תשי " ז - תשי " ט . [ מסכת פרק , משנה / עמ ' : סוטה ט , ט / . [ 258 2 תוספ ' א . תוספתא , מהדורת ש ' ליברמן : זרעים – נשים , ד כרכים , נויארק תשט " ו-תשל " ג ; נזיקין ( בבא קמא , בבא בתרא , בבא מציעא ) , נויארק תשמ " ח . ב . תוספתא , מהדורת מ " ש צוקרמאנדל , ווינא - ברלין , תרל " ז - תר " ם ; ד "צ ירושלים תשכ " ג , ועם תשלום תוספתא לש ' ליברמן , ירושלים תש " ל . [ מסכת , פרק , הלכה / עמ ' : תוספ ' סוטה ז , . [ 190 / 2 3 ספרא א . ספרא דבי רב , מהדורת א " א פינקלשטין , כרך ב - ד , ניו יורק תשמ " ג-תש " ן ( הטקסט בכרך ב : ברייתא דרבי ישמעאל , ופרשת ויקרא : דיבורא דנדבה ודיבורא דחובא ) . ב . ספרא דבי רב , מהדורת א " ה וייס , ווינה תרכ " ב . [ פרשת השבוע פרק או פרשה / דף עמ ' : ספרא בחוקותי ו / קיב ע " א ] 4 ספרי במ ' ספרי על ספר במדבר ..., מהדורת ח " ש הורוביץ , לייפציג תרע " ז ; ד "צ ירושלים תשכ " ו , תשל " ו . גם עיינו בספרי דבי רב ( על במדבר ודברים ) , מהדורת מ ' איש – שלום , עם פירוש מאיר ע...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן