עמוס ז-ח 3

. 1 כה הראני אדני ה ' והנה יוצר גֹּ בי . 2 והיה אם כִּ ל ָ ה לאכול את עשב הארץ ו ָ א ֹ מר אדני ה ' סלח נא מי יקום יעקב כי ק ָ טן הוא . 3 נ ִ חם ה ' על זאת . 225 כשם שהקדוש ברוך הוא יהי שמו הגדול מבורך לעולם ולעולמי עולמים (( שכך )) [[ משבח ]] מעשה צדיקים וכשרים , וטפיח שתי ידיו זו על זו , ואומר למה לא נתמלא עולם כיעקב ... אימתי זוכר הקדוש ברוך הוא מעשה צדיקים וכשרים וטפיח שתי ידיו זו על זו ? ) ( ביש ' )) [[ כשהיו ישראל ]] במדבר וסרחו במעשיהם ... אף כשעמד עמוס הנביא וביקש על ישראל רחמים מלפני הקדוש ברוך הוא , אמר לפניו , רבון העולמים , אם אין בעולם כיעקב , יחרב כל העולם כולו ?! אבינו שבשמים , יהי שמך הגדול מבורך לעולם ולעולמי עולמים , ותהא לך קורת רוח מישראל עבדיך בכל מקומות מושבותיהם , שלא הנחתה לעמוס הנביא עד שעניתה אותו מיד , " כה הראני ה ' אלהים והנה יוצר גבי " וגו ' , " והיה אם כלה לאכול את עשב הארץ ואמר ה ' אלהים סלח נא [ מי יקום ליעקב כי קטן הוא ]" , " נחם ה ' על זאת " וגו ' . היא שיטה ראשונה . [ אליהו רבה ( ו ) ז / 33 - 32 ] [ סמאנטי - תיאולוגי / סמאנטיקה -שיערוך - ניתוק ] 1 מוח...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן