עמוס ו

. 1 הוי השאננים בציון וה בֹּ טחים בהר שמרון נק ֻ בי ראשית הגוים ובאו להם בית ישראל . 6 ולא נ ֶ חלו על שבר יוסף . 7 לכן עתה י ִ ג ְ ל וּ בראש גּ לים וסר מ ִ ר ְ זח סרוחים 196 א . דבר אחר , " והוא ישקיט ומי ירשיע " ( איוב לד – ( 29 כשנתן שלוה לעשרת שבטים , מי בא וחייבן ? ומה שלוה נתן להם ? " הוי השאננים בציון והבוטחים בהר שמרון נקובי ראשית הגוים ובאו להם בית ישראל " . " הוי השאננים בציון " – זה שבט יהודה ובנימן . " והבוטחים בהר שמרון " – אילו עשרת השבטים . " נקובי ראשית הגוים " – הבאים משני שמות , משם ומעבר . 196 ב . אומות העולם בשעה שהן אוכלין ושותין הן מתעסקין בדברי תפלות ואומרין : מי חכם כבלעם ? מי גיבור כגלית ? ומי עשיר כהמן ? ואחר כך באין ישראל ואומרין להם : אחיתפל לא היה חכם ? שמשון לא היה גבור ? קרח לא היה עשיר ? 196 ג . ... כל השבח הזה , " ולא נחלו על שבר יוסף " . " לכן עתה יגלו בראש גולים [ וסר מרזח סרוחים ]" . מהו " מרזח סרוחים " ? אמר ר ' אייבו , שלש עשרה מיומסאות היו להן , אחת לכל שבט ושבט ואחת לכולן , וכולן חרבו , ולא נשתייר מהן , אלא זו בלבד . לידע כמה תיעוב נעשה מהן . " וי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן