עמוס ה

. 1 שמעו את הדבר הזה אשר אנכי נשא עליכם קינה בית ישראל . 146 ר ' שמעון בן לקיש אמר , למלך שהיה לו שני בנים . כעס על הראשון ונטל את המקל וחבטו ופרפר ומת . התחיל מקונן עליו . כעס על השני ונטל את המקל וחבטו ופרפר ומת . אמר , מעתה אין בי כח לקונן עליהם , אלא קראו למקוננות ותקוננו עליהם . כך שגלו עשרת השבטים , התחיל מקונן עליהם " שמעו את הדבר הזה אשר אנכי נושא עליכם קינה בית ישראל " . וכיון שגלו יהודה ובנימין , כביכול אמר הקדוש ברוך הוא , מעתה אין בי כח לקונן עליהם , אלא " קראו למקוננות ותבואינה [ ואל החכמות שלחו ותבואנה ] . ותמהרנה ותשאנה עלינו נהי [ ותרדנה עינינו דמעה ועפעפינו יזלו מים ]" ( יר ' ט . ( 17 - 16 ' עליהם ' אין כתיב כאן , אלא " עלינו " – דידי ודידהון . ' [ ותרדנה ] עיניהם דמעה ' אין כתיב כאן , אלא " עינינו " – דידי ודידהון . ' ועפעפיהם יזלו מים' אין כתיב כאן , אלא " ועפעפינו " – דידי ודידהון . [ איכ " ר פתיח ' ב / ב ע " ב // פסר "כ איכה // -252 251 // ילק " ש ב , רפג ; תתקצה // ילק " מ / 41 ] [ תחבירי - סתירה / ג "ש - שיערוך - יישום ] 1 פסר " כ , ילק " ש ב תתקצה , ילק " מ : רי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן