עמוס ד

. 12 הכון לקראת אלהיך ישראל 128 א . אמר אביי , הני חברין בבלאי , למאן דאמר תפלת ערבית רשות , כיון דשרא ליה המייניה , לא מטרחינן ליה ... מתקיף לה רב ששת , טריחותא למיסר המייניה ?! ועוד , ליקו הכי , וליצלי ! משום שנאמר " הכון לקראת אלהיך ישראל " . 128 ב . רבא בר רב הונא רמי פוזמקי ומצלי , אמר " הכון לקראת [ אלהיך ישראל ]" . רבא שדי גלימיה ופכר ידיה ומצלי אמר , כעבדא קמיה מריה . 128 ג . אמר רב אשי , חזינא ליה לרב כהנא , כי איכא צערא בעלמא , שדי גלימיה ופכר ומצלי . אמר , כעבדא קמי מריה . כי איכא שלמא , לביש ומתכסי ומתעטף ומצלי , אמר " הכון לקראת אלהיך ישראל " . [ שבת ט ע " ב – י ע " א // ילק " מ / 36 ] א . [ תיאולוגי / ניתוק - היפוך - דווקא ] ב . [ תיאולוגי / ניתוק - היפוך - דווקא ] ג . [ תיאולוגי / ניתוק - היפוך - דווקא ] 1 בילק " מ : רב זעירי . 2 תרגום ( בעקבות שטיינזלץ ) : אמר אביי , אותם חברים [ = תלמידי חכמים ] בבליים , לפי מי שאומר [ = לדעת האומר ] שתפילת ערבית רשות [ לעומת הדעה שתפילת ערבית חובה , ראה ברכ ' כז ע " ב ; ושם שתי הדעות הן מחלוקת תנאים וגם אמוראים ] , כיוון שהתיר [ לפני ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן