עמוס ג

. 2 רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה על כן אפקד עליכם את כל עונתיכם . 54 משתבח להו ר ' אבהו למיני ברב ספרא , דאדם גדול הוא . שבקו ליה מיכסא דתליסר שנין . יומא חד אשכחוהו . אמרו ליה : כתיב " רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה על כן אפקוד עליכם את כל עונותיכם " , מאן דאית ליה סיסיא ברחמיה מסיק ליה ?! אישתיק , ולא אמר להו , ולא מידי . רמו ליה סודרא בצואריה וקא צערו ליה . אתא רבי אבהו אשכחינהו , אמר להו : אמאי מצעריתו ליה ? אמרו ליה : ולאו אמרת לן דאדם גדול הוא ?! אמר להו : אימר דאמרי לכו בתנאי , דקרא מי אמרו לכו ? אמרו ליה : מאי שנא אתון דידעיתון ? אמר להו : אנן , דשכיחינן גביכון רמינן אנפישן ומעיינן , אינהו לא מעייני . אמרו ליה : לימא לן את . אמר להו : אמשול לכם משל , למה הדבר דומה ? לאדם שנוֹשה משני בני אדם , אחד אוהבו ואחד שונאו , אוהבו נפרע ממנו מעט מעט , שונאו נפרע ממנו בבת אחת . [ ע " ז ד ע " א // ילק " ש ב , תקמ // ילק " מ / 16 - 15 ] [ סתירה / סמאנטיקה - החלשה ] 1 תרגום : ר ' אבהו היה משבח את רב ספרא לפני המינים ( הנוצרים הקדומים ) , שהוא אדם גדול . פטרו אותו [ המינים ] ממיסים שלוש עשרה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן