עמוס ב

. 1 כה אמר ה ' על שלשה פשעי מואב ועל ארבעה לא אשיבנו על שרפו עצמות מלך אדום לשיד . 25 אמר לו , מאן דלא שהייה לאוניתא דמלכא דאדום , לא נשתייה לאוניתיך , דכתיב " על שלשה פשעי מואב ועל ארבעה לא אשיבנו על שרפו עצמות מלך אדום לסיד " . [ ב " ב כב ע " א // ילק " מ / 9 ] [ תיאולוגי / הקצנה - השוואה ] 1 רב יוסף לרב דימי . לפני הקטע המובא כאן מסופר שרב דימי התלונן לפני רב יוסף על רב אדא בר אבא ( בילק " מ וכן בכ " י מינכן על – פי דק " ס , משובש השם : אבא בר אהבה ) , שהלה גרם לו לרב דימי הפסד בסחורה , כיוון שרב אדא בר אבא בחן את רב דימי בהלכה קשה , ורב דימי לא ידעה ; לכן לא זכה רב דימי בהעדפה הניתנת לתלמידי חכמים בשיווק סחורותיהם ( כדי שיוכלו להתפנות ללימודם ) . 2 תרגום : מי שלא השהה [ את העונש במואב ] על הונאתו [ כלומר בּיוּשו ] את מלך אדום , הוא לא ישהה [ את העונש ] על הונאתך [ שהונו אותך ] . 3 נו " מ : " לשיד " , וכך מתוקן במסורת הש " ס . בהמשכה מספרת הגמרא , שאכן רב אדא בר אבא מת בעקבות אותה קללה . אחר – כך יש דיון מי אשם במותו : האם רב דימי שהתלונן עליו , או רב יוסף שקילל אותו ; האם רבא ששלח ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן