יואל ב

. 1 תקעו שופר בציון והריעו בהר קדשי ... כי בא יום ה ' כי קרוב . 32 אמר הקדוש ברוך הוא , בעולם הזה , על ידי שופר הייתי מרחם עליכם . ואף לעתיד לבא אני מרחם עליכם על ידי שופר ומקרב גאולתכם . מניין ? ממה שקראו בעניין בנביא , " תקעו (( בחדש )) שופר בציון הריעו (( וכן )) [[ וגו ' ]] כי בא יום [ ה ' ] כי קרוב " . [ מהלך עניינים -תיאולוגי // ניתוק - ג " ש - החלשה ] [ פס " ר בחדש השביעי / קע " ב ע " א ] 1 על – ידי המצווה של תקיעת שופר בראש השנה . 2 כלומר , מניין נלמד שגם בעתיד , לקראת הגאולה , ירחם ה ' על – ידי השופר . 3 דרשתנו מייצגת מנהג קדמון שבו פתח פסוקנו את הפטרת ראש השנה יום אחד . הפטרה חלופית פתחה : " כי פקד ה ' את חנה " ( שמ " א ב 21 ) מתוך אנלוגיה לקריאת התורה בראש השנה , הפותחת : " וה ' פקד את שרה " ( בר ' כא (; 1 זאת על – פי פתיחת הפסקה שלהלן בפס " ר : " כי פקד ה ' את חנה " ( קעט ע " א – קפב ע " ב ) . ברשימות הפטרות ארץ ישראל שבגניזה לא נשתמרו הפטרות ר " ה ; ראה בפס " ר קעב ע " ב , הערה א של המהדיר , וראה בבלי מגי ' לא ע " א . 4 דרשתנו משמשת כחתימה בדברי גאולה לפסקה שהוזכר בה המוטיב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן