ב. מסכתות המשנה והתלמוד

אהל' ב "ב ב "מ ב "ק ביכ' בכו' ברכ' גיט' הור' זב' חג' חול' טהר' יבמ' כלא' אהלות בבא בתרא בבא מציעא בבא קמא ביכורים בכורות ברכות גיטין הוריות זבחים חגיגה חולין טהרות יבמות כלאים כרית' כתוב' מג' מו "ק מכש' מנח' מע "ש מעי'  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן