א. נושאי הקריאות בקהילות תאפילאלת

נוהגים לקרוא בבית הכנסת לפני מנחה בשבתות הקיץ קריאות עונתיות כדלהלן : . 1 הגדה של פסח : חלקה הראשון בשבת ראשונה של חודש ניסן וחלקה השני בשבת הגדול . . 2 שיר השירים : בפסח , כולל חול המועד , כל יום אחד מקרא , אחד עבראן ואחד רש״י . . 3 משלי : בין פסח לשבועות , אחד מקרא ואחד עבראן . . 4 פרקי אבות : בין פסח לשבועות לאחר משלי , אחד מקרא ואחד עבראן . 1 הטעם הפשוט הוא להרגיל את הילדים לקריאת ההגדה לקראת ליל הסדר . בשאר קהילות קוראים את ההגדה רק בשבת הגדול ( נהגו העם , עמ׳ מד סעיף ג ומקורות שם ; עטרת אבות , פרק כב , סעיף ז ) . השווה הרמ״א , שו״ע או״ח סימן תל סעיף א , שנהגו לקרוא את ההגדה של פסח במנחה של שבת הגדול מתחילת ׳עבדים׳ ועד ׳לכפר על עוונותינו׳ . הטעם לכך על פי משנה ברורה ס״ק ב הוא שבשבת הגדול הייתה התחלת הגאולה והנסים . 2 בקהילות אשכנז נקראת מגילת שיר השירים בבתי הכנסת בשבת חול המועד פסח , וסימנך ׳הנצנים נראו בארץ , עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצנו׳ , הן כביטוי המתאים לתיאורי האביב בפסח והן לגאולת ישראל על פי המדרש האלגורי לשיר השירים . על המנהג וטעמו ראה מגן אברהם על שו״ע או״ח סימן...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן