ד. מנהגים שנהגו החל מי״ז בתמוז

. 1 החל מי״ז בתמוז מתחילים במנהגי אבלות לאומיים : אין נושאים נשים , אין מסתפרין , אין מברכים ׳שהחיינו׳ אפילו בשבת ואין מכים את התלמידים ברצועה .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן