2. פיוט לר׳ יצחק אביחצירא – אשורר היום שירה ושבחה

כתובת : פיוט . אני יצחק אביחצירא . נו׳ [ עם ] : ׳צהלי רני׳ . לכבוד ספר תורה והתורה . התבנית : מעין אזורית . השיר פותח במחרוזת פתיחה ואחריו שלוש עשרה מחרוזות בנות ארבעה טורים כל אחת : שלושה טורי ענף וטור אזור . החריזה : אאאא / בבבא / גגגא / ... המשקל : עשר הברות בטור . מקור : יגל יעקב , נתיבות תשס״א , עמ׳ קמד . אשורר היום שירה ושבחה לאמון מפלא שירה אפצחה וזאת התורה לעלה למנחה אחי רנו ליעקב שמחה 5 נודה בכל יום ברב הודאות לאלהים חיים עשה נפלאות מלך הכבוד ה׳ צבאות מרומם הוא על כל שירה ושבחה יום נגלה נגלה עלינו כבודו 10 כל ישבי תבל פחדו רעדו ושכני ארץ קמו עמדו . 4 – 1 ייעוד הפיוט לכבוד התורה . . 1 אשורר ... ושבחה : ביום הכנסת ספרי תורה . ראה בהמשך הפיוט טורים . 2 . 52 – 50 לאמון מפלא : לתורה המוצנעת , על פי משלי ח , ל , ׳ואהיה אצלו אמון׳ , והעניין על פי בר״ר ( וילנא ) א , א : ׳שהיתה מוצנעת לפני הקב״ה׳ , והשווה לעיל הפיוט ׳יערב שיחי׳ טור 3 והפירוש שם . . 3 וזאת ... למנחה : הלשון על פי ויק׳ ז , לז , והעניין על פי בבלי מנחות דף קי ע״א : ׳כל העוסק בתורה , אינו צריך לא עולה ( ולא חטאת ) ולא מנחה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן