ג. חברת עץ חיים

הפסוק ׳עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר׳ מוסב על התורה הקרויה ׳עץ חיים׳ . בשם זה קרויה חברת ׳עץ חיים׳ שנוסדה לשם לימוד תורה . משכן החברה : ׳צלאת באלו בן יחיא׳ ( = ביכ״נ ע״ש מכלוף בן יחיא נזרי ) . נשיא החברה : ׳באיאהו הנאנה׳ ( = ר׳ אליהו בן אברהם שטרית ) . היה אחראי לנוכחות המשתתפים , לכיבוד הקל ולסעודה בשבועות . תקציב : מקורות התקציב למימון הוצאות החברה , כיבוד קל וסעודה בשבועות נגבים 26 מנהג האזהרות הכפולות של ר׳ ראובן בר יצחק ושל ר׳ שלמה בן גבירול וחלוקתן לשני ימי החג הוא כמנהג שאר קהילות מרוקו ( נתיבות המערב , עמ׳ רו , סעיפים יג – טו ; עטרת אבות , פרק כד , סעיף ה ) . 27 תרגום פרשני למשנה ׳עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות׳ ( אבות ה , ו ) ראה ארבעה גביעים , עמ׳ טל – מז . 28 תרגום לברכת יעקב לבניו , בראשית מט , א – כח . 29 מפי ישראל בן ישי בשם אביו , ר׳ מסעוד . 30 כבשאר קהילות מרוקו ( נהגו העם , עמ׳ קז סעיף ט ; נתיבות המערב , עמ׳ רו סעיפים טו – טז ; עטרת אבות , פרק כד , סעיף י ) . ממכירת הקדיש לאחר הלימוד , מקופה קטנה שיוחדה לתרומות ומקנסות שנגבו ממי ששכח להשתתף בעתות הלימוד ....  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן