2. נוסח הדרוש המוהדר

איתא בגמרא דשבת פרק ר׳ עקיבא , וזה לשונה : ׳אמר רב חמא בר חנינא מאי דכתיב ׳כתפוח בעצי היער׳ , למה נמשלו ישראל לתפוח , לומר לך : מה תפוח זה – פריו קודם לעליו , אף ישראל הקדימו נעשה לנשמע׳ . עד כאן לשונו . מודעת זאת בכל הארץ מעלת יום מתן תורה / גדול מיום שבו העולם נברא / דהכל היה תלוי ועומד ׳כהררים התלוים בשערה׳ / אם יקבלו ישראל את התורה מוטב , ואם לאו תוהו ובוהו תחזור כדמיעקרא / ובני ישראל הופיע בהם רוח הקודש מאהבת ה׳ הנורא / והקדימו עשיה לשמיעה בשפה ברורה / ובזה זכו ונתעטרו בכתר ועטרה / אשרי העם שככה לו ליהודים היתה אורה . 1 בבלי שבת פח ע״א . 2 משנה חגיגה פרק א משנה ח . 3 בבלי שבת שם . 4 כשאמרו ׳נעשה ונשמע׳ ( שמות כד , ז ) . כאן הלשון על פי מדרש תנחומא ( בובר ) ויקרא סימן א ד״ה [ א ] ויקרא אל . 5 מנוסח תפילת יוצר על דרך צפניה ג , ט . 6 על פי תהלים קמד , טו . 7 על פי אסתר ח , טז שנדרש על התורה , ׳אורה זו תורה׳ ( בבלי מגילה טז ע״ב ) . וקודם שנבא אל המאמר , נביא מה דאיתא התם בגמרא הנזכרת וזה לשונו : אמר ר׳ יהושע בן לוי : בשעה שעלה משה למרום , אמרו מלאכי השרת לפני הקב״ה : רבונו של עולם , מ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן