3. דרוש לכבוד רשב״י

מחבר הדרוש : ר׳ יעקב אביחצירא . מקור הדרוש : דורש טוב לר׳ יעקב אביחצירא , ירושלים תשנ״א , עמ׳ פז – צ . ההדרה : הדרוש מובא כאן בשלמותו ובחלוקתו המקורית לפי פסוקים . השינויים שנעשו : פיענוח ראשי תיבות , השלמת קיצורים , סימון הפיסוק הדרוש וציון מקורות בצירוף מבוא קצר . מבוא לדרוש מזמור מה בתהלים מוסב כאמור לעיל על פי הפשט על אחד ממלכי ישראל ( דוד , שלמה ... ) ומתאר את שבחיו : יפה , גיבור , זריז , מנצח את אויביו , עניו , דובר אמת , אוהב צדק ושונא רשע . לאחר שפסקה המלוכה בישראל התחילו לדרשו על המלך המשיח . בנוסף לדמות המלך מופיעה גם דמות המלכה : ׳שמעי בת והטי אזנך ... ׳ . ר׳ יעקב אביחצירא מסב דרוש זה על רשב״י , כפי שהסב אותו גם על משה רבנו . נושאי הדרוש ומקורותיו א . עליית משה למרום לקבל את התורה ( בבלי פח ע״ב ) . ב . מעמד התינוקות בימי רשב״י ( זהר ח״א צב ע״ב ; שם , ח״ג קעא ע״א , קפז ע״א ) . ג . גילוי סודות התורה על ידי רשב״י ( זהר ח״ב ט ע״א ; ח״ג קנט ע״א , ועוד ) . ד . מעמדו של רשב״י בעולם ( זהר ח״ג טו ע״א ) . ה . תפילת רשב״י על ר׳ יצחק בשעת מפגשו עם מלאך המוות ( זחר ח״א ריח ע״א ) . ו . הס...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן