2. פיוט לשביעי של פסח

התבנית : שיר בתבנית מעין אזורית הבנוי ממחרוזת פתיחה ועוד שש מחרוזות . בכל מחרוזת שלושה טורי ענף וטור אזור . החריזה : אב . אב . אב . אב . אב / גד . גד . גד . דב / הו . הו . הו . וב / ... המשקל : שמונה הברות בצלע בדרך כלל . החתימה : יעקוב חזק . לחן : ׳לאל אדם וצח׳ ולחן ׳מלכי מקדם׳ . מקור : יגל יעקב , נתיבות תשס״א , עמ׳ . 130 מבוא הפיוט בעיקרו מונה ומתאר את עשרת הנסים שנעשו לישראל על הים על פי משנה אבות ה , ב . עשרת הנסים מפורטים ומתוארים במקורות מדרשיים שונים בשינויים אחדים : אבות דרבי נתן , לג ; תנחומא שמות , יד ; מכילתא דרשב״י יד ; מכילתא דר׳ ישמעאל ועוד . הם נמנו גם בפירוש המשנה לרמב״ם ולר׳ עובדיה מברטנורא . גם ר׳ יעקב אביחצירא מתארם ומוסיף עליהם נסים שנעשו לישראל במדבר בשינוי סדר מקודמיו מפאת אילוצי המשקל והחרוז . להלן פירוטם על פי מדרש תנחומא ( ורשא ) פרשת בשלח סימן י ( י ) [ יד , טז ] , ׳ואתה הרם את מטך׳ , בעיבוד משלים : עשרה נסים נעשה להם על הים : א . נבקע להם הים ונבקע כמין כפה , שנאמר ( חבקוק ג , יד ) נקבת במטיו ראש פרזיו . ב . ונחלק לי״ב שבילים , שנאמר ( שמות יד , טז ) ונטה ידך...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן