2. הפיוט המוהדר

יאמרו גאולי ה׳ / אשר גאלם מיד צר עדת קדושים אמוני / שנוצר גם שלא נוצר מעידים כי ראו עיני / פדותנו מן המצר צור גואל לא קצרה ידו / מלא עולם כבודו 5 הודו לה׳ כי טוב / כי לעולם חסדו אורות יקרים עליונים / בלילה הזה מתגלים משנים מכל זמנים / תחלה אורות גדולים להכניע החיצונים / ולהבעיתם להיות נופלים . 1 יאמרו ... צר : פתיחת השיר בקריאה לישראל להודות לה׳ על גאולת מצרים על פי תה׳ קז , כב , והוא המזמור הנאמר בפסח . . 2 עדת קדושים אמוני : קהל ישראל המאמינים . שנוצר ... נוצר : ההודיה על גאולת מצרים היא נצחית ונאמרת על ידי כלל ישראל , אלו שנולדו ואלו שעדיין לא נולדו . . 3 מעידים ... המצר : ישראל מעידים שראו את יציאת מצרים . . 4 צור גואל : כינוי לה׳ . לא קצרה ידו : אין כוחו מוגבל , על פי יש׳ נ , ב : ׳הקצר קצרה ידי מפדות׳ , וכן שם נט , א . מלא עולם כבודו : על פי יש׳ ו , ג . . 5 הודו ... חסדו : על פי תה׳ קז , א . . 6 אורות ... מתגלים : בליל פסח מתגלים אורות רוחניים . . 7 משנים : שונים . מכל זמנים : מאורות שאר המועדים . תחלה ... החיצונים : תחילה נגלים אורות גדולים להכניע את כוחות הטומאה והקליפות המתנגדי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן