2. נוסח הדרוש המוהדר

בסדר שמות ׳ויען משה ויאמר והן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי כי יאמרו לא נראה אליך ה׳ , ויאמר אליו ה׳ מזה בידך ויאמר מטה , ויאמר השליכהו ארצה וישליכהו ארצה ויהי לנחש וינס משה מפניו , ויאמר ה׳ אל משה שלח ידך ואחז בזנבו , וישלח ידו ויחזק בו ויהי למטה בכפו , למען יאמינו כי נראה אליך ה׳ אלהי אבותם אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב , ויאמר ה׳ לו עוד הבא נא ידך בחיקך , ויבא ידו בחיקו ויוציאה והנה ידו מצורעת כשלג , ויאמר השב ידך אל חיקך , וישב ידו אל חיקו ויוציאה מחיקו והנה שבה כבשרו , והיה אם לא יאמינו לך ולא ישמעו לקול האות הראשון והאמינו לקול האות האחרון , והיה אם לא יאמינו גם לשני האותות האלה ולא ישמעון לקולך ולקחת ממימי היאור ושפכת היבשה והיו המים אשר תקח מן היאור והיו לדם ביבשת , ויאמר משה אל ה׳ בי אדני לא איש דברים אנכי גם מתמול גם משלשום גם מאז דברך אל עבדך כי כבד פה וכבד לשון אנכי , ויאמר ה׳ אליו מי שם פה לאדם , או מי ישום אלם או חרש או פקח או עור הלא אנכי ה׳׳ . הנה לכאורה נראה לעניות דעתי לדקדק במקראות קדושים אלה : ראשונה יסעו , 9 שמות ד , א – יא . 10 על פי במדבר ב , ט . כאן : ביטוי מלי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן