8. הכנת ההגדה

עם כניסת ניסן הילדים קוראים את המחצית הראשונה של ההגדה של פסח בשבת הראשונה לפני מנחה , והמחצית השנייה נקראת בשבת השנייה . 4 מצה שנאפתה מקמח ומי ביצים רש״י מסתפק אם מחמיצה ורבנו תם מתיר וכן הרא״ש , וכן פסק הבית יוסף בחיבורו ובשו״ע סימן תסב סעיף א להתיר . כף החיים מביא דעות האוסרות הנשענות על המרדכי ומסכם שההיתר ללוש במי ביצים לא נהג בכל מקום , ולכן במקום שנהגו לא ללוש במי ביצים אין להתיר להם ( ראה פירוט מקורות בעטרת אבות , שם , סעיף יב ) . 5 מפי משה בר אשר . 6 בשאר קהילות מרוקו קוראים את כל ההגדה במנחה של שבת הגדול ( נהגו העם , עמ׳ מד סעיף ג ; עטרת אבות , פרק כב , סעיף ז ) . השווה הרמ״א , שו״ע או״ח , סימן תל , סעיף א : ׳והמנהג לומר במנחה ההגדה׳ ( בשבת הגדול ) , והטעם לכך הוא שבשבת הגדול הייתה התחלת הגאולה והנסים  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן