2. תיקון שבעה באדר

׳יראי ה׳ וחושבי שמו נוהגים להתענות בשבעה באדר בכל שנה ושנה ובשנה מעוברת בחודש אדר הסמוך לניסן , יום שבו מת משה רבנו , עליו השלום , ועוסקים במקרא ומשנה וגמרא ומדרש מעין היום להזכיר זכותו שתגן עלינו , לפי שגדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהם ומתקבצים בבתי כנסיות ובבתי מדרשות׳ . שבעה באדר הוא יום פטירתו של משה רבנו והוא גם יום לידתו . ביום זה מתענים ברוב בתי הכנסת עד שעה ארבע . בחצות היום מתחיל סדר הלימוד ככתוב בקריאי מועד , ואם השנה מעוברת קוראים רק באדר ב׳ . סדר הלימוד : סדר הלימוד כרשום בסוף קריאי מועד : א . משנה תורה חומש דברים כמו בהושענא רבה עד סוף פרשת עקב . מדלגים מתחילת פרשת ראה עד פרשת כי תבא , ומתחילים מן ׳ויקרא משה אל כל ישראל׳ עד ׳לעיני כל ישראל׳ . ב . יהושע פרק א ׳ויהי אחרי מות משה׳ . ג . אחד עשר מזמורי תהלים , צ – קא . ד . משניות מסכת אבות פרק א ופרק ה . ה . קטעי מדרש ילקוט ואתחנן . ו . מדרש רבה וזאת הברכה , מ ׳הלכה אדם מישראל׳ עד ׳ונשמתו לחיי העולם הבא׳ . ז . זוהר שמות יח ע״ב ; בשלח נג ע״ב ; וילך רפג ע״א . ח . פזמונים : ׳צעקה יוכבד׳ ו׳אשריך הר העברים׳ . סדר התפילה : מתפללים ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן