יא. ליל הושענא רבה

ליל הושענא רבה נוהג כל הלילה עד הבוקר , קוראים את הסדר המופיע בקריאי מועד , ובתום הסדר מתפללים שחרית השכם . 59 למר יעקב תורג׳מן מארפוד הייתה מכולת והיה מודיע לממשלה על פתיחת החנות בחוה״מ רק בשעות . 11 – 9 60 על פי שו״ע שם , סימן תרס״ג , סעיף ב , וכמנהג שאר קהילות במרוקו ( נהגו העם , עמ׳ קלט סעיף י ; נתיבות המערב , עמ׳ קמט סעיף נד ; זוכר ברית אבות , עמ׳ 140 סעיף יט ; עטרת אבות , פרק יח , סעיף כח ) , וכן מנהגן של קהילות אחרות : אשכנז , איזמיר , אדריאנו , קושטא , ליוורנו , אלג׳יר , ארם צובא ותוניס ( ראה פירוט קהילות בעטרת אבות שם ) . אבל יש פוסקים הסוברים שיש לומר רק ׳מקדש השבת׳ , ובכללם החיד״א והגר״א . בילקוט יוסף ב , עמ׳ קפא , דיני ההפטרה , סעיף טו , פסק לומר רק ׳מקדש השבת׳ . 61 ראה על כך דברי שלום ואמת , כרך א , מאמר יד , עמ׳ , 232 ׳חתימת ברכות ההפטרה׳ , והשווה שם , עמ׳ 70 ו . 122 62 ראה גם נהגו העם , עמ׳ קלט סעיף ט ; נתיבות המערב , עמ׳ קמט סעיף נז ; זוכר חסדי אבות , עמ׳ 140 סעיף יז . 63 כשאר קהילות ( ראה נהגו העם , עמ׳ קלח סעיף ז ; נתיבות המערב , עמ׳ קמח סעיף נא ) . בבית הכנסת ע״ש בב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן