6. יום כיפור – שחרית

׳כתר מלכות׳ : המשכימים קום אומרים ׳כתר מלכות׳ לר׳ שלמה בן גבירול , אבל מדלגים על כל הקטעים המתחילים ב׳מי׳ : ׳מי ימלל גבורותיך׳ , ׳מי יחוה גדולתיך׳ ... דרוש ליום כיפור נאמר על ידי החזן לפני ׳ה׳ מלך׳ . סומכים לחזנים : אין מעמידים ליד החזן סומכים , אלא הוא המסדר את כל התפילה וקורא את כל הקטעים , כולל ׳ובכן נקדישך מלך׳ וכיו״ב . מוסף : גם במוסף ממעטים בפיוטים . מבין שלושת הפיוטים ׳אשרי עין׳ שבמוסף אומרים רק את זה של ראב״ע . כריעה : בתקופה קדומה בארפוד נהגו לכרוע בכריעה בסדר העבודה עד לרצפה . פיוטים לפני מנחה : מבין כל הפיוטים המופיעים ב׳זכור לאברהם׳ בין מנחה למוסף אין אומרים אלא ׳בן אדמה׳ , ואם נותר זמן אומרים גם את הפיוט ׳ברכי נפשי׳ . 31 השווה מנהג שאר קהילות מרוקו ( נתיבות המערב , עמ׳ קלד סעיף נו ; עטרת אבות , פרק יז , סעיף מא ) . 32 ראה ישראל סבא , סוף עמ׳ , 288 שלא כמנהג קהילות אחרות במרוקו שהעמידו סומכים ( נתיבות המערב , עמ׳ קל סעיף ל ) . 33 השווה נתיבות המערב , עמ׳ קלו סעיף סז , שרבים אמרו את שלושתם , ויש שאמרו רק את הפיוט האחרון . 34 הפיוט מיוחס לר׳ אברהם אבן עזרא ומופיע ב 23 מקורות...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן