1. מנהגי הכפרות

נוהגים לשחוט כפרות בלילה אור לט׳ בתשרי לכל נפש במשפחה , תרנגול לזכר ותרנגולת לנקבה . מחצית מן המשפחות עושות כפרות אחרי ערבית , ומחציתן – באשמורת לפני 19 השווה נהגו העם , עמ׳ קכא סעיף יג , וישראל סבא , עמ׳ . 278 20 כך המנהג בקהילות מרוקו ( נתיבות המערב , עמ׳ קכג סעיף סו ) , אבל במראכש יש שאמרוהו בשבת , ויש שדחוהו למחרת ( זוכר ברית אבות , עמ׳ 131 סעיף כא ) , ובקצר א סוק לא דחו ( מפי ר׳ בנימין ב״ר אברהם לעסרי ) . המנהג לא לעשות תשליך בשבת הוא בגלל חשש טלטול המחזור עד לנהר . בקצר א סוק הנהר רחוק מאוד , ולכן נהגו לעשות תשליך על מים שאספו במתקן כלשהו ( מפי ר׳ בנימין ב״ר אברהם לעסרי ) . 21 ראה נתיבות המערב , עמ׳ קכג סעיף סו , והשווה מנהג קהילת צפרו להכריז גם ׳עננו׳ ( נהגו העם , עמ׳ קכ סעיף ו ) . מקור לכך מצוי בסידור אהבת הקדמונים , דף כד ע״ב , בתוספת ההכרזה על ׳עננו׳ כמנהג קהילת צפרו . 22 כמנהג שאר קהילות מרוקו ( דברי שלום ואמת , עמ׳ ; 112 נתיבות המערב , עמ׳ קכד סעיף עד ; עטרת אבות , פרק טז , סעיף פב ) . 23 ראה ישראל סבא , עמ׳ . 278 24 השווה נהגו העם , עמ׳ קכב סעיף טז , ונתיבות המערב , עמ׳ קכ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן