2. נוסח הדרוש המוהדר

סדר כוונת ר״ח ( = ראש חודש ) אלול : כל האומר מזמור כ״ז ׳לדוד ה׳ אורי וישעי׳ וכו׳ מר״ח אלול עד אחר שמחת תורה ערב ובוקר דבר יום ביומו , אזי הוא מובטח שמוציא שנותיו בטוב ויערב לו . ואפילו גזרה רעה כתובה על האדם מן השמים יכול להיבטל , ומעביר מעליו כל המקטרגים ומשטינים ומארי תריסין , ומבטל מעליו כל גזרות קשות ורעות , ויוצא בדימוס זכאי בדין , ועי״ז ( = ועל ידי זה ) יכניע כל המקטרגים . כי מר״ח ( = מראש חודש ) נפתחו י״ג מקורות מי״ג מכילן דרחמי , והם מתגלין ומאירין למטה במקום א״א ( = ארך אנפין ) במקיפין שלהם . לכך יש בו י״ג שמות הוי״ה וגו׳ י״ג חוורתי 12 במזמור כז . 13 מקטרגים , על פי זהר ח״א צב ע״א . 14 זכאי , על פי ויקרא רבה ( וילנא ) כט ד״ה א בחדש השביעי . 15 מידות הרחמים . 16 במזמור כז מופיע שם ה׳ 13 פעמים . וי״ג נימין וי״ג מכילן דרחמי עליונים ותחתונים . על ידי אמירה זו מבטלין מעלינו הב״ד ( = הבית דין ) של מעלה ומארי תריסין ומקטרגים , שאין להם רשות לקרב כלל לדון אותנו , אלא ׳מלפניך משפטנ״ו יצא׳ , ואז יוצאים אנחנו זכאין בדין . ויש במזמור קמ״ח תיבין ב״פ ( = שתי פעמים ) ע״ד ע״ד והוא גימ׳ [ טריה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן