1. מבוא

מחבר הדרוש : ר׳ דוד ב״ר יעקב אביחצירא זצ״ל . מקור הדרוש : ספרו של המחבר , שכל טוב , ירושלים תשנ״ז , עמ׳ ריח – ריט . דרוש זה הוא רק הקדמה לפירוש המזמור המפורט בהמשך , עמ׳ ריט – רכח . נושאי הדרוש : שלושה נושאים או רעיונות מרכזיים נידונים בהקדמה לדרוש : א . כוחו הרוחני של המזמור על פי שמותיו הקדושים , צירופיו ורמזיו , ראשי תיבות וגימטריות . ב . הקשרו לחודש אלול ולעליית משה למרום . ג . הסגולות שבאמירת המזמור מראש חודש אלול עד אחר שמחת תורה . 7 ראה ישראל סבא , עמ׳ . 259 8 ראה ישראל סבא , עמ׳ . 180 9 בשם אדוני אבי ובשם ר׳ יצחק ב״ר מכלוף שטרית . שלא כמנהג צפרו לומר התרת נדרים בכ׳ באב ובר״ח אלול ( נהגו העם , חודש אלול וימים נוראים סעיף א ) . 10 בווהראן אמרו לפני ׳קוה׳ כדי לסמוך ׳קוה׳ ל׳וקוה אל ה׳׳ שבסוף המזמור . 11 מנהג שהופסק אחר כך . בקהילת צפרו נהגו לומר ׳לדוד ה׳ אורי וישעי׳ רק פעמיים ביום : בשחרית ובערבית ( נהגו העם , שם , סעיף ג ) . א . כוחו הרוחני של המזמור : . 1 במזמור מופיעים י״ג שמות הוי״ה וגו׳ כנגד י״ג מכילן דרחמי עליונים ותחתונים . . 2 במזמור יש קמ״ח תיבין שתי פעמים ע״ד , והוא גימטר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן