ד. תיקון כרת באלול

נוהגים לעשות תיקון כרת בחודש אלול , בי׳ ימי תשובה , אור ליום שישי או במוצאי שבת . סדר התיקון : ערבית , סעודה בלי בשר , אין מדברים כל הלילה , קריאה : ׳סדר חיים׳ . סדר הקריאה : וידוי , ׳לשם יחוד׳ , קריאת משניות מסכת כריתות . אחר כך משניות שנ״ת חיי״ם : חולין , יומא , ידים , מקואות . רמב״ם הלכות שגגות ( י״א פרקים ראשונים ) . בעשרת ימי תשובה יש נוהגים לומר במקום הלכות שגגות הלכות תשובה ( ו׳ פרקים ) . קודם חצות הלילה קוראים סדר קריאת שמע שעל המיטה , ובחצות מברכים את ברכות השחר , פתיחת אליהו הנביא , אידרא רבה קדישא , אידרא זוטא קדישא , ו׳יהי רצון׳ שלאחר הלימוד . 4 כך גם מנהג שאר קהילות מרוקו ( נהגו העם , עמ׳ קכ סעיף ד ; עטרת אבות , פרק טז , סעיף כב ) . על פי ר׳ יצחק ב״ר מכלוף שטרית אם חל מוצאי שבת בין ראש השנה ליום כיפור אומרים בו תיקון כרת . 5 תיקון כרת אומרים גם בימי קריאת הזוהר בחורף ( בשם אדוני אבי ) . בשאר קהילות מרוקו אומרים תיקון כרת במשך ימי חודש אלול כל מוצאי שבת ( נהגו העם , עמ׳ קכ סעיף ד ; נתיבות המערב , עמ׳ רל סעיף כה ; עטרת אבות פרק טז , סעיף כב ) . 6 בשם ר׳ יצחק ב״ר מכלוף שטרית ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן