פרק שלישי חודש אלול וימי הסליחות

וצא בחצות הלילות / בעקבות אנשי שמות אשר בלשונם תהלות / ואין תוכם תוך ומרמות לילותיהם תפלות / וימותיהם צומות לאל בלבם מסלות / ולהם בכסאו מקומות דרכם סלם לעלות / עד יי אלהיך מה לך נרדם / קום קרא אל אלהיך  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן