4. שבת ראש חודש

שבת ראש חודש היא שבת שחל בה ראש חודש . ביישובי הסהרה , וארפוד בכללם , אין אומרים ׳ברכי נפשי׳ לפני ערבית בראש חודש שחל בשבת , ובשחרית מפטירים ׳כה אמר ה׳ כסאי׳ . כשחל ראש חודש בשבת וביום ראשון מפטירים ׳כה אמר ה׳ כסאי׳ ומוסיפים שלושה פסוקים מהפטרת ׳ויאמר לו יהונתן מחר חודש׳ , פסוק א ושני פסוקים אחרונים . אם חל ראש חודש ביום ראשון מפטירים שתי הפטרות : הפטרת השבת והפטרת ׳ויאמר לו יהונתן מחר חדש׳ . כשחל ראש חודש בשבת ד׳תלתא דפורענותא׳ אין אומרים הפטרה של ראש חודש , אלא הפטרה ד׳תלתא דפורענותא׳ ; 17 כך המנהג בקהילות אחרות ( נתיבות המערב , עמ׳ קח סעיף יז ; זוכר ברית אבות , עמ׳ 86 סעיף ו ; עטרת אבות , פרק טו , סעיף יח ) . 18 כבשאר קהילות שם . אמירת ׳בריך שמיה׳ רק בשבת היא בהשפעת האריז״ל ( שער הכוונות לאר״י , חלק ב , ענין שחרית של שבת , דף צב ע״ב ) . 19 כמנהג שאר קהילות מרוקו ( נתיבות המערב , עמ׳ קו סעיף ו ; זוכר ברית אבות , עמ׳ 86 סעיף ז ) . 20 גם בקצר א סוק לא נהגו לומר ( מפי ר׳ בנימין ב״ר אברהם לעסרי ) , ושלא כמנהג שאר קהילות מרוקו שנהגו לומר גם בליל שבת ( נתיבות המערב , עמ׳ קט סעיף כד ; זוכר ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן