3. שחרית ראש חודש

הלל ראש חודש : לפני ההלל מברכים ׳לקרא את ההלל׳ . 10 כך גם מנהג קהילות אחרות ( נהגו העם , עמ׳ מא סעיף ג ; נתיבות המערב , עמ׳ קו סעיף ג ) . 11 ראה נהגו העם , שם . 12 כבשאר קהילות מרוקו ( נתיבות המערב , עמ׳ קו סעיף ה ; עטרת אבות , פרק טו , סעיף ט ) . הטעם העיקרי לאמירת ׳ברכי נפשי׳ הוא על פי הטור שו״ע או״ח סוף סימן תכג : ׳לפי שיש בו עשה ירח למועדים׳ . 13 כדעת שו״ע או״ח , סימן תיז , סעיף א . בשאר קהילות מרוקו כל המתפללים מכריזים ביחד ( נתיבות המערב , עמ׳ קו סעיף ו ; זוכר ברית אבות , עמ׳ 84 סעיף ב ; עטרת אבות , פרק טו , סעיף י ) . 14 על פי שו״ע או״ח , סימן תיט , סעיף א , וכשאר קהילות מרוקו ( נתיבות המערב , עמ׳ קט סעיף כא ) . 15 כמנהג שאר קהילות מרוקו ( נהגו העם , עמ׳ מא סעיף ד ; נוהג בחכמה , עמ׳ קצט , ערך ראש חדש , סעיף ב ; נתיבות המערב , עמ׳ קז סעיף י ; עטרת אבות , פרק טו , סעיף כג ) . שני טעמים לשביתת נשים ממלאכה : א . ראש חודש ניתן להן במתנה בשכר סירובן לתת את נזמיהן למעשה העגל ( פרקי דר׳ אליעזר , מד ) . ב . התחדשות האישה כל חודש על ידי מחזוריות , שמירה על ימי טהרה וטבילה , כעין מחזור הלב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן